Kepareng Matur Cetak
Senin, 11 April 2011 21:20

Ana sepasang nom-noman sing wis setahun lewih nglakoni pacaran. Sing lanang jenenge Bagol, sing wadon Senthit. Bagol kerjane dadi bakul sawer (sawernane maksude, dadi dodolan apa bae dilakoni). Senthit dadi wong kantoran, bagian ngejumi girik bank harian (awake dhuwur, rambute lurus dawa dirembyak kaya rambute Sandra Dewi. Pokoke Bagol ora salah pilih, pacare kewes nggo kanca kondangan.

Wong tuane Senthit kayonge ya cocog nemen weruh anake pacaran karo Bagol. Apa maning nek pas apel sering nggawa ulih-ulih, ora ketang jajan pasar nggo rama karo biyunge Senthit.

Senajan gaweane mung dadi bakul sawer, tapi Bagol prihatin nyelengi, jere arep nggo agan nglamar Senthit. Wong keloron wis rasan-rasan kepengin age-age umah-umah, mung gari Bagol kon rasan karo wong tuane Senthit.

Bagol nek ndopok karo Senthit tah iya, ngglemeke nemen. Tapi nek kon ngadhepi wong tuane Senthit gari mbap-mbep kaya celengan semar.

Senthit wis bola-bali ngojok-ojoki Bagol kon nembung maring ramane, tapi esih andlap-undlup. Janeh Bagol wis mbandrenge nemen, kebelet dadi penganten.

Merga mblenger dikongkon bae nang Senthit, Bagol arep nekad nembung pas lencer malem minggu.

Kaya biasane kang ngumah dandan mlipis, rambute sempongan kaya lamodan pelok. Ora kelalen nggawa ulih-ulih martabak.

Tekan nggone, Senthit agi adus, biyunge agi nyapu latar.

Bagol : Kulanuwun…

Biyunge Senthit : Mangga… eh nak Bagol. Ke nganah mlebu bae, Senthit agi adus dela maning tulih rampung.

Bagol salaman karo calon mertua, banjur ngengkreg maring teras ngenteni Senthit rampung adus karo dandan.

Ora let suwe, Senthit metu meng teras, wis rampungan adus.

Senthit : Wis suwe mas…?

Bagol : Kiye tembe dog (njagonge mandan mingser)

Biyunge rampung nyapu melu njagong nang teras, njur ngongkon Senthit kon gawe wedang nggo mamase.

Bagol : Bu bapak teng pundi?

Biyunge : Nang mburi, mau pernaeh agi mbenerna talang pedangan (dapur).

Bagol : Oh..nggih sampun. Mangke badhe nyuwun wekdal sekedap kalih bapak kalih ibu.

Biyunge : Ana apa pernahe mandan penting.

Bagol : nggih penting bu…

Biyunge : Ya mengko, aku tek adus dhisit (biyunge mlebu ngumah)

Biyunge mlebu, Senthit metu nggawa wedang karo pacitan balokan.

Senthit : Mas, disambi wedange!

Bagol : Ya…suwun

Let ana setengah jam guli ngobrol-ngalor ngidul, rama karo biyunge Senthit ngejak ngumpul bareng nang ruang tengah

Ramane : Ngeneh nang kene bae, kepriwe kabare nak Bagol?

Bagol : Sae pak...

Pas titi mangsane kumpul bareng rama biyunge, Bagol gari gemeter. Mau pas nggedebus karo Senthit tah berag ngguyu lakak-lakak. Siki arep ngomong apa gari bingung, padahal nang ngumah wis disiapna, ngomonge wis ditata. Basa arep nembung maring rama biyunge gari ilate kaku.

Ramane : Bagol, mau aku dikandhani nang biyunge Senthit ko jere arep ana perlu, apa bener? (Ramane Senthit janeh ya biasa bae, ora galak-galak nemen, mung ora tahu gelem ngguyu, mesem be bebeh).

Bagol : nggih pak?

Biyunge : ya wis gari ngomong bae Gol!

Senthit : wis age-age ngomong mas...! (Senthit melu nyereg-nyereg karo neot tangane Bagol)

Bagol : Sowan kula mriki kepareng matur…

Ramane : ya wis dikepenak bae, gari ngomong!

Bagol : Nggih niku pak… bu… dalem kepareng matur (karo kringeten)

Didhedhes kaya kuwe, malah Bagol sengsaya bingung, omongan mau sing wis ditata sekang ngumah bubrah kabeh.

Bagol : anu… anu… niku pak (karo ndhengkluk)

Dasar ramane Senthit wonge ora sabaran, weruh kaya kuwe dadi gregeten.

Ramane : Janeh kowe arep ngomong apa…? (Guli ngomong mandan seru nganti Bagol dadi ndledheg, sempongan sing kaya lamodan peloke nganti udhar)

Senthit weruh pacare kami thethelen mung klecam-klecem thok, mergane wis arep sejam mamase mung bolak-balik ngomong kepareng matur tapi ora ana terusane.

Bingung arep ngomong apa maning, sidane si Bagol ilate keclethot.

Bagol : nggih nuwun sewu…pak…bu matur kepareng. (Bagol ngulurna tangan salaman karo ramane)

Ramane : Lah sih kepriwe? Ngomong apa-apa be during wis matur kepareng? (salaman karo gedheg-gedheg). Semono uga biyunge Senthit melu gregeten dadine.

Bagol : ngenjang malih pak…bu… (rama biyunge senthit meneng bae, mung gedheg-gedheg thok).

Bagol Mandan kami cican njur metu nang latar diterna nang Senthit

Senthit : kepriwe sih mas? Deneng ora sida ngomong sih…? Malah muter-muter…!!

Bagol : ngesuk maning bae lah, wis wengi (ana bae alesane, padahal asline durung sanggup nembung maring rama biyunge Senthit).

Bagol njur bali gasik, padahal Senthit esih kepengin dopokan maning karo ngentekna malem minggu. Senthit pokoke atine durung ayem nek Bagol durung nembung maring rama biyunge.

Tulisan dikirim oleh : Karto Menyod